<strong><a href=httpwwwdezzpjuristnl>TERUG NAAR HOME<a><strong>

Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1: Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De ZZP Jurist.

1.2 De ZZP Jurist is onderdeel van Uygul – van Dam, en staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 84117516 en heeft btw-id: NL003921060B06

1.3 Deze voorwaarden vormen de grondslag en zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (te leveren) diensten en onderhandelingen tussen De ZZP Jurist en Opdrachtgever.

1.4 De aard en omvang van de uit te voeren diensten zal in de overeenkomst tot opdracht worden vastgesteld.

ARTIKEL 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Er komt alleen dan een overeenkomst met De ZZP Jurist tot stand wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk is geaccepteerd door mr. D. Uygul – van Dam. E-mail- en/of WhatsApp verkeer wordt in dit kader ook beschouwd als ‘schriftelijk’.

2.2 Toepassing van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3 De ZZP Jurist is nooit verplicht tot acceptatie van aangeboden werkzaamheden.

2.4 Eventuele offertes/aanbiedingen vervallen automatisch na de daarvoor aangegeven periode, dan wel door schriftelijke intrekking door De ZZP Jurist. 

2.5 Er bestaat geen aansprak op eerder gecommuniceerde prijzen/voorwaarden als er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.6 Opdrachtgever heeft niet zonder meer recht op eerder gehanteerde tarieven/prijzen indien er een nieuwe overeenkomst wordt gesloten.

ARTIKEL 3: Tarieven

3.1 Prijzen/te betalen vergoedingen worden in overeenstemming met Opdrachtgever vastgesteld en vastgelegd in de overeenkomst.

3.2 Vermelde tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Voor consumenten wordt altijd gewerkt met een inclusief btw-tarief.

3.3 Eventuele kosten van griffierechten, verzendkosten en noodzakelijke kosten welke verband houden met (voortgang) van de diensten worden apart gefactureerd en zijn niet inbegrepen in overeengekomen prijs. Als er sprake is van dergelijke kosten zal De ZZP Jurist (wanneer mogelijk) voor totstandkoming van de overeenkomst deze kosten vermelden, dan wel zo snel mogelijk na het bekend worden van die kosten.

ARTIKEL 4: Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht juiste en noodzakelijke informatie te verschaffen die nodig is voor uitvoering van de diensten/werkzaamheden door Opdrachtnemer.

4.2 Opdrachtgever zal eventuele “termijnen” in de (lopende) procedure zo spoedig mogelijk melden. 

4.3 De ZZP Jurist is niet gehouden tot het verrichten van inhoudelijke diensten als een termijn (buiten uitdrukkelijk afgesproken uitzonderingen) op een onredelijk laat of te laat moment doorgegeven wordt. De ZZP Jurist zal proberen de termijn veilig te stellen, dit is echter geheel voor risico van opdrachtgever.

4.4 Als De ZZP Jurist door een onredelijk of te late melding van een termijn niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren zal Opdrachtgever schriftelijk geïnformeerd worden. In deze gevallen heeft de Opdrachtgever geen recht op teruggave van de gedane betalingen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.5 Onder onredelijk laat wordt in ieder geval begrepen twee werkdagen voor het verstrijken van de termijn (indien opdrachtgever al langer op de hoogte is van de termijn. 

4.6 Onder te laat wordt in ieder geval begrepen melding na het aflopen van de termijn en melding na 11.00 uur op de dag van het verstrijken van de termijn.

ARTIKEL 5: Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur (tenzij een specifieke afwijkende betalingstermijn is afgesproken) op rekeningnummer NL31KNAB0411496530, t.n.v. Uygul – van Dam, onder vermelding van het factuurnummer.

5.2 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. De bezwaren zullen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Deze behandeling schort de betalingsverplichtingen niet op. Als de bezwaren terecht blijken te zijn zal het vastgestelde bedrag gerestitueerd worden.

5.3 Onverminderd het eventuele recht op proceskostenvergoeding door de tegenpartij, dienen de facturen van De ZZP Jurist voldaan te worden. In het geval van ontvangst van toegekende proceskostenveroordelingen zal verrekening plaatsvinden.

5.4 
De ZZP Jurist is gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de betreffende vorderingen door de opdrachtgever zijn voldaan. De ZZP Jurist is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van werkzaamheden.

ARTIKEL 6: Aansprakelijkheid

6.1 De ZZP Jurist, onderdeel van Uygul- van Dam heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid in de gevallen die onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen is beperkt tot een bedrag van € 250.000,00 (het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert). 

6.2 Daarnaast heeft De ZZP Jurist, onderdeel van Uygul – van Dam, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid in de gevallen die onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen is beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,00 (het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert). 

6.3 De ZZP Jurist is niet aansprakelijk voor handelen van derden die zijn ingeschakeld.

6.4 De ZZP Jurist is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste informatieverstrekking door de Opdrachtgever.

6.5 Deze bepalingen blijven ook gelden nadat de overeenkomst is afgelopen.

ARTIKEL 7: Klachten

7.1 Als er sprake is van een klacht over het handelen van De ZZP Jurist dan zal allereerst worden geprobeerd om gezamenlijk tot een acceptabele oplossing te komen. Een klacht kan worden ingediend via: klacht@uygulvandam.nl. 

7.2 Onder normale omstandigheden streeft De ZZP Jurist ernaar om de klacht binnen twee weken af te handelen. Indien dit niet mogelijk blijft zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

7.3 Als er na onderling overleg nog geen wenselijk resultaat is bereikt zal worden geprobeerd de klacht op te lossen door inzet van een mediator.

ARTIKEL 8: Gegevens

8.1 Met totstandkoming van een overeenkomst met De ZZP Jurist wordt toestemming gegeven persoonsgegevens te verwerken zodat de overeenkomst uitgevoerd kan worden.

8.2 De gegevens worden met zorgvuldigheid behandeld en zullen gebruikt worden voor het verlenen van de overeengekomen diensten.

8.3 De ZZP Jurist zorgt er voor dat alle persoonsgegevens op een deugdelijke manier worden beveiligd. 
De gebruikelijke maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen worden ondernomen. Alleen bevoegde personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten kunnen kennisnemen van de persoonsgegevens.

8.4 De ZZP Jurist zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten, een deugdelijke en verplichte administratie/archivering. Waar verplichte bewaartermijnen van toepassing zijn zullen deze in acht worden genomen.

8.5 Na het einde van de overeenkomst zullen de gegevens digitaal opgeslagen worden. Als er sprake is van papieren gegevens kunnen deze op eigen kosten worden toegezonden nadat ze gedigitaliseerd zijn. Als binnen 4 weken na het einde van de zaak geen verzoek tot toezending van de stukken is ontvangen zullen papieren gegevens op de daartoe aangewezen wijze vernietigd worden.

ARTIKEL 9: Einde van de overeenkomst

9.1 De overeenkomst zal automatisch eindigen nadat de overeengekomen werkzaamheden zijn verricht en de openstaande betalingen zijn ontvangen door De ZZP Jurist.

9.2 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigd terwijl deze nog loopt, dan wel uitvoering van de overeenkomst bewust onmogelijk maakt, is De ZZP Jurist gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen onverminderd het recht op schadevergoeding.?

ARTIKEL 10: Slotbepalingen

10.1 In het geval van elektronische communicatie wordt deze geacht ontvangen te zijn op de dag van verzending. De door De ZZP Jurist opgeslagen kopie van de elektronische communicatie geldt tussen partijen. Vorenstaande behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. 

10. 2 De ZZP Jurist behoudt (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) de rechten en bevoegdheden die toekomen op grond van de Auteurswet op de vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten en processtukken. 

10.3 Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten met De ZZP Jurist.

10.4 Als een geschil (na een interne behandeling) nog steeds niet is opgelost, is de rechtbank Rotterdam de bevoegde gerechtelijke instantie.